Foto: Erik Vos

Doel

De huidige klimaatverandering en de complexe maatschappelijke vraagstukken maken het een uitdaging om het Spijkerkwartier leefbaar te houden. Naast sociale problemen – zoals kansenongelijkheid, onveiligheid, overlast, vandalisme, criminaliteit, armoede en eenzaamheid – zorgen wateroverlast tijdens extreme neerslag, hittestress en droogte voor grote moeilijkheden in de wijk.

Samen met bewoners wil het BuurtGroenBedrijf het Spijkerkwartier transformeren tot een klimaat- en toekomstbestendige wijk: schoon, groen, sociaal en springlevend. Dat doen we door zelf eigenaarschap te nemen over onze eigen woon- en leefomgeving. We beginnen klein, maar onze ambities zijn groot!

Werkwijze

In al onze projecten staat het vergroten van kwalitatief groen, biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit voorop. Het BuurtGroenBedrijf werkt (zoveel mogelijk) met dat wat er al is. Vrijkomende materialen worden binnen de wijk verwerkt, zodat er zo min mogelijk aan- en afgevoerd wordt. Het transport doen we met een elektrisch aangedreven palletwagen, een platte kar en/of een (transport)fiets. We maken de straat schoon met een bezem in plaats van herrie te maken met een bladblazer. Door deze werkwijze heeft het BuurtGroenBedrijf altijd ruimte voor een praatje, uitdelen van tips of het geven van advies. Ook onze activiteiten zijn toegankelijk en laagdrempelig. Groene vingers zijn niet nodig: iedereen kan meedoen! 

Principes
Het BuurtGroenBedrijf werkt vanuit een aantal waarden. 

Iedereen die zich betrokken voelt bij de missie van het BuurtGroenBedrijf mag meedoen.

Het BuurtGroenBedrijf kent geen concurrentie, maar werkt samen!

Het BuurtGroenBedrijf is een living lab: wij leren van elkaar!

Het BuurtGroenBedrijf zoekt in alle projecten de samenwerking met bewoners, werkgroepen en andere partijen zoals overheden, (lokale) ondernemers, organisaties en kennisinstellingen. Hierin zet het BuurtGroenBedrijf het bewonersbelang centraal.

Het BuurtGroenBedrijf werkt met wat er al is en vanuit overvloed. Daarom past zij de activiteiten aan op de beschikbare capaciteit en budgetten.

Het BuurtGroenBedrijf is méér dan groenbedrijf. Ecologie en het sociale aspect zijn net zo belangrijk in onze werkzaamheden.

Het BuurtGroenBedrijf werkt vanuit passie en intrinsieke motivatie én wil graag financiële waardering uit haar werk. Geld verdienen is niet het hoofddoel, maar een middel om waarden te realiseren. De winst wordt ingezet voor een groene en sociale buurt. Het BuurtGroenBedrijf heeft geen winstoogmerk.

Voor mensen met een bescheiden budget werkt het BuurtGroenBedrijf met sociale tarieven. Vanuit de betaalde opdrachten doneert de stichting tijd en kennis aan groene initiatieven in de wijk.

Kernwaarden

De waarden die het BuurtGroenBedrijf leveren zijn:

Ecologische waarden

Een wijk waarin bewoners en ondernemers zich bewust zijn van de waarden van de flora en fauna. Een wijk waarin de flora en fauna zich optimaal kan ontwikkelen. Een wijk waarin de hoeveelheid flora en fauna jaarlijks vergroot. Vergroten van de ecologische waarde door variatie in de soortkeuze, zodat het voedselaanbod voor insecten, vogels en zoogdieren geoptimaliseerd wordt.

Klimaat adaptieve waarden

We vergroenen buitenruimte (privaat en openbaar) in de wijk door te ontstenen en klimaatadaptieve tuinen en geveltuinen aan te leggen. Het vergroenen van de buitenruimte bevordert de luchtkwaliteit van de wijk, geeft verkoeling tijdens extreme hitte en zorgt dat regenwater kan infiltreren in de bodem. We informeren over het belang van, of ondersteunen bij, het vergroenen van de buitenruimte en het afkoppelen regenwater. Meer groen kan voor minder geluidhinder zorgen, omdat het groen aangenaam geluid produceert (ruisen, vogels) en indirect het lawaai maskeert/adsorbeert.

Sociale waarden

Door onze activiteiten leggen we nieuwe verbindingen tussen mensen in de wijk en verstevigen de bestaande. Hierdoor wordt de toegang tot hulp, informatie en middelen voor de mensen in de wijk groter. We nodigen mensen uit om actief deel te nemen, waardoor de mensen zich sterker verbonden voelen met elkaar en zich kunnen identificeren met de wijk. Dit bevordert vertouwen en het veiligheidsgevoel. Door onze interactie en kennisdeling vergroten we bewustwording en betrokkenheid, waardoor er een collectieve opvatting over normen en waarden kan ontstaan. Dit bevordert de solidariteit en verbondenheid in en met de wijk. Wij werken met sociale tarieven voor mensen met een bescheiden budget. Vanuit de betaalde opdrachten doneren wij onze tijd en kennis aan groene initiatieven in de wijk.

Economische waarden

Het vergroenen van de wijk verhoogt de waarde van onroerend goed en levert een aantrekkelijker vestigingsklimaat op voor de stad(1). Een groene wijk levert een positief effect op lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit levert een besparing op de zorg- en arbeidskosten(2). De criminaliteit in een groene wijk is minder en bewoners voelen zich veiliger dan in een wijk zonder groen (3). Aanbieden van activerend werk en zinvolle werkplekken. Geld verdienen is niet het hoofddoel maar een middel om onze waarden te realiseren. Wij hebben geen winstoogmerk. Wij kennen geen concurentie, maar werken samen!