Foto: Erik Vos

Doel

Samen met bewoners wil het BuurtGroenBedrijf het Spijkerkwartier transformeren tot een klimaat- en toekomstbestendige wijk: schoon, groen, sociaal en springlevend. Dat doen we door zelf de regie te nemen over de omgeving waarin we wonen en werken. We beginnen klein, maar onze ambities zijn groot!

Contact

Spijkerstraat 125
6828 DC Arnhem
info@buurtgroenbedrijf.nl

NL52 RABO 0330 1882 83
KvK 7095406
RSIN 858524144

Contactpersoon
Jolanda van Looij 
06 – 232 80 800

Het bestuur

Secretaris
Sjaak van ’t Hof

Voorzitter / penningmeester
Herman Deelen

Algemeen bestuurslid
Sander van Bodegraven

Beloningsbeleid

Vrijwillige inzet
Vrijwillige inzet is belangrijk voor het BuurtGroenBedrijf. Het toont de betrokkenheid en het draagvlak in de wijk. Vrijwilligers krijgen geen financiële vergoeding voor hun inzet, maar om hun werk op een duurzame en toekomstbestendige manier in te zetten worden zij op verschillende manieren beloond, namelijk: met een schone en groene buurt, een superleuke dag, koffie en thee met iets lekkers, een gezonde vegan of vegetarische lunch van biologische producten en heel veel dank. Afhankelijk van de activiteit wordt er bovendien gereedschap uitgeleend en plantmateriaal beschikbaar gesteld. Ook zien vrijwilligers tijdens de klus meteen resultaat, ontmoeten ze (nieuwe) mensen, leren ze hun buren (beter) kennen en weten ze erna weer wat meer over de doelstellingen van het BuurtGroenBedrijf.

Vrijwilligersvergoeding
Een deelnemer aan het vaste team werkt van begin tot eind mee aan een activiteit. Een vaste vrijwilliger werkt ook op andere plekken dan alleen in de straat waar hij/zij/hen woont, is verantwoordelijk voor het uitdragen van de normen, waarden en principes van het BuurtGroenBedrijf en helpt en ondersteunt bewoners bij het uitvoeren van de activiteiten. Na het sluiten van een vrijwilligersovereenkomst is het mogelijk om een vrijwilligersvergoeding aan te vragen.

 

Stagelopen
Het BuurtGroenBedrijf is een leuke en waardevolle plek om te leren. Veel verschillende vakdisciplines zijn nodig om samen met bewoners een groene en sociale buurt te maken. Afhankelijk van de leerdoelen die de student heeft en de werkzaamheden die hij/zij/hen verricht, is het mogelijk een (financiële) vergoeding te krijgen. Afspraken hierover worden vooraf vastgelegd in een stage- en leerdoelenovereenkomst.

Zzp’ers en ondernemers
Op projectbasis worden zzp’ers en ondernemers ingehuurd om een klus te klaren.

Bestuur
De bestuursleden van Stichting BuurtGroenBedrijf ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten kunnen worden vergoed, maar wanneer deze niet binnen twee maanden worden gedeclareerd, worden ze als een schenking aan de stichting beschouwd.

Copyright: John Voermans

Kernwaarden

De waarden die het BuurtGroenBedrijf leveren zijn:

Ecologische waarden

Een wijk waarin bewoners en ondernemers zich bewust zijn van de waarden van de flora en fauna. Een wijk waarin de flora en fauna zich optimaal kan ontwikkelen. Een wijk waarin de hoeveelheid flora en fauna jaarlijks vergroot. Vergroten van de ecologische waarde door variatie in de soortkeuze, zodat het voedselaanbod voor insecten, vogels en zoogdieren geoptimaliseerd wordt.

Klimaat adaptieve waarden

We vergroenen buitenruimte (privaat en openbaar) in de wijk door te ontstenen en klimaatadaptieve tuinen en geveltuinen aan te leggen. Het vergroenen van de buitenruimte bevordert de luchtkwaliteit van de wijk, geeft verkoeling tijdens extreme hitte en zorgt dat regenwater kan infiltreren in de bodem. We informeren over het belang van, of ondersteunen bij, het vergroenen van de buitenruimte en het afkoppelen regenwater. Meer groen kan voor minder geluidhinder zorgen, omdat het groen aangenaam geluid produceert (ruisen, vogels) en indirect het lawaai maskeert/adsorbeert.

Sociale waarden

Door onze activiteiten leggen we nieuwe verbindingen tussen mensen in de wijk en verstevigen de bestaande. Hierdoor wordt de toegang tot hulp, informatie en middelen voor de mensen in de wijk groter. We nodigen mensen uit om actief deel te nemen, waardoor de mensen zich sterker verbonden voelen met elkaar en zich kunnen identificeren met de wijk. Dit bevordert vertouwen en het veiligheidsgevoel. Door onze interactie en kennisdeling vergroten we bewustwording en betrokkenheid, waardoor er een collectieve opvatting over normen en waarden kan ontstaan. Dit bevordert de solidariteit en verbondenheid in en met de wijk. Wij werken met sociale tarieven voor mensen met een bescheiden budget. Vanuit de betaalde opdrachten doneren wij onze tijd en kennis aan groene initiatieven in de wijk.

Economische waarden

Het vergroenen van de wijk verhoogt de waarde van onroerend goed en levert een aantrekkelijker vestigingsklimaat op voor de stad(1). Een groene wijk levert een positief effect op lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit levert een besparing op de zorg- en arbeidskosten(2). De criminaliteit in een groene wijk is minder en bewoners voelen zich veiliger dan in een wijk zonder groen (3). Aanbieden van activerend werk en zinvolle werkplekken. Geld verdienen is niet het hoofddoel maar een middel om onze waarden te realiseren. Wij hebben geen winstoogmerk. Wij kennen geen concurentie, maar werken samen!