Ons doel is...

Een prettige leefomgeving creëren door het Spijkerkwartier verder te verduurzamen tot een inclusieve, circulaire toekomstbestendige wijk.

Kernwaarden

De waarden die het BuurtGroenBedrijf leveren zijn:

Ecologische waarden

Een wijk waarin bewoners en ondernemers zich bewust zijn van de waarden van de flora en fauna. Een wijk waarin de flora en fauna zich optimaal kan ontwikkelen. Een wijk waarin de hoeveelheid flora en fauna jaarlijks vergroot. Vergroten van de ecologische waarde door variatie in de soortkeuze, zodat het voedselaanbod voor insecten, vogels en zoogdieren geoptimaliseerd wordt.

Klimaat adaptieve waarden

We vergroenen buitenruimte (privaat en openbaar) in de wijk door te ontstenen en klimaatadaptieve tuinen en geveltuinen aan te leggen. Het vergroenen van de buitenruimte bevordert de luchtkwaliteit van de wijk, geeft verkoeling tijdens extreme hitte en zorgt dat regenwater kan infiltreren in de bodem. We informeren over het belang van, of ondersteunen bij, het vergroenen van de buitenruimte en het afkoppelen regenwater. Meer groen kan voor minder geluidhinder zorgen, omdat het groen aangenaam geluid produceert (ruisen, vogels) en indirect het lawaai maskeert/adsorbeert.

Sociale waarden

Door onze activiteiten leggen we nieuwe verbindingen tussen mensen in de wijk en verstevigen de bestaande. Hierdoor wordt de toegang tot hulp, informatie en middelen voor de mensen in de wijk groter. We nodigen mensen uit om actief deel te nemen, waardoor de mensen zich sterker verbonden voelen met elkaar en zich kunnen identificeren met de wijk. Dit bevordert vertouwen en het veiligheidsgevoel. Door onze interactie en kennisdeling vergroten we bewustwording en betrokkenheid, waardoor er een collectieve opvatting over normen en waarden kan ontstaan. Dit bevordert de solidariteit en verbondenheid in en met de wijk. Wij werken met sociale tarieven voor mensen met een bescheiden budget. Vanuit de betaalde opdrachten doneren wij onze tijd en kennis aan groene initiatieven in de wijk.

Economische waarden

Het vergroenen van de wijk verhoogt de waarde van onroerend goed en levert een aantrekkelijker vestigingsklimaat op voor de stad(1). Een groene wijk levert een positief effect op lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit levert een besparing op de zorg- en arbeidskosten(2). De criminaliteit in een groene wijk is minder en bewoners voelen zich veiliger dan in een wijk zonder groen (3). Aanbieden van activerend werk en zinvolle werkplekken. Geld verdienen is niet het hoofddoel maar een middel om onze waarden te realiseren. Wij hebben geen winstoogmerk. Wij kennen geen concurentie, maar werken samen!

(1) de waarde stijgt bij zicht op water (15%), openbare ruimte (10%), park (6%), plantoen (5%), bron: Ber aes, J.C.A.M., Vreke J., 2004. De invloed van groen en water op de transactieprijzen van woningen. 

Alterra rapport 959. WUR-Alterra, Wageningen.

(2) (10% meer groen aanlegen levert Nederland een jaarlijkse besparing op van €400 miljoen zorg – en arbeidskosten, bron: KPMG.

(3) Wolfe, M.K., Mennis, J.,2012. Does vegetationencourage or suppress urban crime? Evidence from Philadelphia, P.A. Landschape and Urban Planning 108(2-4):112-122.